Na Cartlanna: Foireann

Iarbhaill an tionscadail (baill bhunaidh)

An tOllamh Lillis Ó Laoire BA ADO MA PhD

Lillis a bhunaigh Tionscadal Chartlanna Joe Éinniú is a bhí i gceannas air go Mí Meáin Fhómhair 2023, nuair a chuaigh sé ar scor. Léachtóir le Gaeilge in Ollscoil na Gaillimhe ab ea é.

Tá cuid mhaith foilsithe aige ar amhránaíocht na Gaeilge, agus roinnt ar an nua-fhilíocht agus ar an litríocht réigiúnach chomh maith. Foilsíodh a leabhar Ar Chreag i Lár na Farraige sa bhliain 2002. Tá an leabhar as cló anois. D’fhoilsigh Scarecrow Press leagan uasdhátaithe Béarla i gcomhpháirt le Cló Iar-Chonnachta (2005 agus 2007).

Tá aithne air mar amhránaí sean-nóís agus tá dlúthdhiosca amháín foisithe aige, Bláth Gach Géag dá dTig le Cló Iar-Chonnacht. Tá roinnt taifeadtaí eile déanta aige chomh maith. Bronnadh comhaltacht shinsearach de chuid an CTDES air sa bhliain 2009 go 1010 chun críoch a chur ar an leabhar Bright Star of the West: Joe Heaney, Irish Song Man (OUP 2011), ar fiontar comhscríbhneoireachta é leis an Ollamh Sean Williams, The Evergreen State College, Olympia, Washington. Ba chuid eile den tionscnamh ábhar i mbailiúchán Sheosaimh Uí Éanaí a dhigitiú agus a chur ar fáil ar an idirlíon don phobal.

Virginia Stevens Blankenhorn BA MA PhD

Sa bhliain 2009–10, fuair an Dr Virginia Blankenhorn Comhaltacht Iar-Dhochtúireachta ó Chomhairle Taighde na hÉireann, rud a chuir ar a cumas cuardach iomlán a dhéanamh ar Bhailiúchán Sheosaimh Uí Éanaí in Ollscoil Washington, Seattle. Chuir an Ollscoil cóip dhigiteach ar fáil d’Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. D’oibrigh An Dr Blankenhorn faoi stiúir ghinearalta an Dr Lillis Ó Laoire. Roghnaigh sí taifeadtaí d’amhráin agus de sheanchas, d’agallaimh agud de mhíreanna eile le Seosamh Ó hÉanaí agus chuir sí eagar orthu. D’aistrigh sí ábhar i nGaeilge go Béarla, rinne sí taighde breise ar na hamhráin agus scríobh sí nótaí ar na míreanna aonair. Is í freisin a sholáthraigh an leabharliosta agus liosta na dtaifeadtaí atá ina gcuid de na Cartlanna seo.

As California ó dhúchas, tá céimeanna sa cheol agus sa Léann Ceilteach ag an Dr Blankenhorn ó Wellesley College, ó Ollscoil Harvard agus ó Ollscoil Dhún Éideann. Chaith sí bliain i nGaillimh i 1975 agus ina dhiaidh sin dhá bhliain in Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath. Ansin ceapadh í ar feadh trí bliana i Sgoil Eòlais na h‑Alba, Ollscoil Dhún Éideann. Ina dhiaidh sin ceapadh í mar léachtóir ar fhoireann na Gaeilge in Ollscoil Uladh, áit ar fhan sí nó gur fhill sí ar na Stáit Aontaithe sa bhliain 1988. Foilsíodh leabhar léi, bunaithe ar a tráchtas dochtúireachta, Irish Song-Craft and Metrical Practice since 1600, sa bhliain 2003. D’fhill sí ar Éirinn sa bhliain 2007, agus lonnaigh sí arís in Albain sa bhliain 2011. Foilsíodh a leabhar Tradition, Transmission, Transformation: Essays on Scottish Gaelic Poetry and Song, sa bhliain 2019, agus tá roinnt mhaith eile alt foilsithe aici ar ábhair a bhaineann le teangeolaíocht agus le traidisiún amhránaíochta na hÉireann.

Séamas Ó Concheanainn BA ADTF

Bhí Séamas ina Riarthóir ar Áras Shorcha Ní Ghuairim i Roisín na Mainiach le breis agus fiche bliain.

Is ón Spidéal i nGaeltacht Chonamara do Shéamas ó dhúchas. Is céimí de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus Ollscoil na hÉireann, Má Nuad é. Thosaigh sé ag obair le Ollscoil na hÉireann, Gaillimh in Áras Shorcha Ní Ghuairim i 1998. Le linn dó a bheith ag feidhmiú mar riarthóir ar Ionad Charna, rinneadh forbairt ar chúrsaí fochéime agus ar chúrsaí iarchéime a áiríonn clár M.Sc. trí thaighde sa Teicneolaíocht Faisnéise i gcomhar le Roinn na Teicneolaíochta Faisnéise, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Leag sé béim i gclár oibre an Ionaid i gCarna ar chaomhnú acmhainn uathúil chultúrtha an limistéir trí ghníomhaíochtaí éagsúla a áiríonn modhanna nuatheicneolaíocha a úsáid le caomhnú a dhéanamh ar stór saibhir béaloidis ón limistéar; úsáid phraiticiúil chomhaimseartha a aimsiú don saibhreas áitiúil seo trí chúrsaí a fhorbairt i réimse an bhéaloidis, mar atá déanta i gcomhar le Roinn na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh; agus tacú le grúpaí éagsúla féilte agus ócáidí cultúrtha a reáchtáil sa limistéar.

Seathrún Ó Tuairisg PhD

Riarthóir Aonad na Teicneolaíochta Faisnéise, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, é Seathrún.

Bhronn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh B.Sc. i bhFisic ar Sheathrún i 1997. Tar éis dó bliain a chaitheamh sa Phortaingéil agus san Ísiltír i mbun taighde sa réalteolaíocht, thug sé faoi PhD sa réimse sin i Roinn na Fisice i nGaillimh. Chaith sé trí bliana ag obair mar thaighdeoir iardhochtúireachta i Roinn na Teicneolaíochta Faisnéise, i dtaighde dírithe ar thábhacht ríomhaireachta ardfheidhmíochta agus na nuatheicneolaíochta, le béim faoi leith ar chúrsaí cartlainne.

Cothabháil an tionscadail

Míċeál Ó Loċlainn

Is é Míċeál cúntóir teicniúil na gCartlann, is an coimeádaí ar an dtionscadal. Cuireann sé suím i réimse abhar, idir theicniúil ⁊ nea’theicniúil. Is air athá freagarthacht i gcothabháil leanúnach na gCartlann ón dtosach. Tá freagarthacht air, leis, i ndearadh an láithreáin ghréasáiun ó 2016 i leith. Tá sé ag gabháilth do réiteach léirithe dhigitigh d’An Músgraigheach don nGréasán fé láthair.